Izvēlne
 • En-Lv
PREAMBULA

SIA “JCDecaux Latvija”, reģ. Nr. 40003310198, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 9 – 3, Rīga, LV-1010, ir daļa no JCDecaux grupas, kura ar vislielāko atbildību un rūpību izturas pret privātuma jautājumiem un personas datu aizsardzību. Šīs vērtības ir daļa no JCDecaux grupas korporatīvajām sociālajām saistībām ilgtspējīgas attīstības politikas kontekstā.  

Šīs privātuma un datu aizsardzības politikas, turpmāk tekstā “
Datu aizsardzības politika”, mērķis ir informēt Jūs par JCDecaux saistībām nodrošināt pienācīgu Jūsu personas datu apstrādi.

 

TVĒRUMS

Šī Datu aizsardzības politika attiecas uz visu personas datu apstrādi, ko JCDecaux īsteno Eiropas Savienībā attiecībā uz personām, kas nepieder JCDecaux grupai, tostarp, bet ne tikai klientiem, piegādātājiem, parteriem, personām, kas izsaka vēlēšanos pie mums strādāt, mūsu pakalpojumu un produkcijas lietotājiem, servisa izmantotājiem un nodrošinātājiem un interneta lietotājiem, personām, kas tiek iepazīstinātas ar mūsu darbu, turpmāk “Jūs”.
 

DEFINĪCIJAS
 • “Pārzinis” ir juridiska persona, kas nosaka datu apstrādes nolūkus un izmantotos līdzekļus.
 • Personas dati ir  jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”).  
 • Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, piemēram, datu savākšana, ierakstīšana, izmantošana, nosūtīšana vai izpaušana u.c.
 • Apstrādātājs ir juridiska vai fiziska persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

 
 

DATI, KURUS APSTRĀDĀJAM

JCDecaux  apkopo un apstrādā personas datus tikai tādā apmērā, kā tas nepieciešams iepriekš noteiktajiem nolūkiem. JCDecaux  veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati ir precīzi, pilnīgi un, ja nepieciešams, tiek regulāri atjaunināti.

Ja datu apstrādei nepieciešama Jūsu piekrišana, JCDecaux pirms datu apstrādes uzsākšanas saņem Jūsu piekrišanu, kā arī informē Jūs par Jūsu tiesībām attiecībā uz datu apstrādi.

Mēs apstrādājam tādus Jūsu personas datus, kas attiecas uz Jums un kurus Jūs mums esat iesnieguši, it īpaši:

 • Kad Jūs reģistrējaties mūsu pakalpojumiem (piemēram, bezmaksas WIFI);
 • Kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumus;
 • Kad Jūs apmeklējat mūsu interneta vietnes;
 • Kad Jūs apmeklējat vietas, kur ir izvietoti mūsu reklāmas stendi;
 • Kad Jūs piegādājat mums preces un pakalpojumus;
 • Kad Jūs piedalāties JCDecaux organizētajos pasākumos un sabiedrisko attiecību aktivitātēs;
 • Kad Jūs sniedzat mums savu piekrišanu saņemt no mums informāciju par jaunumiem un komerciālos paziņojumus;
 • Kad Jūs vēlaties kandidēt uz vakanci JCDecaux;
 • Kad Jūs vēlaties ar mums sazināties, uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes.


Šajā kontekstā JCDecaux var apstrādāt sekojošus personas datus:

 • Jūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, fotogrāfija, izņēmuma gadījumos pases vai ID kartes kopija;
 • Jūsu kontaktinformācija: pasta adrese, e-pasts, telefona nr.;  
 • Jūsu identifikators (gadījumos, kad reģistrējat mūsu interneta vietnē kontu, pierakstoties uz kādiem pakalpojumiem): lietotāja vārds, parole;
 • Jūsu maksājumu dati: pārskaitījumu dati, bankas konta informācija u.c.;
 • Jūsu pieteikumā uz vakanci minētie dati: CV, motivācijas vēstule, darba intervijas piezīmes; 
 • Jūsu tehniskie un meklēšanas dati mūsu interneta vietnē (skat. sadaļu “Sīkdatnes”);
 • Jūsu elektronisko ierīču dati: IP adrese, MAC adrese;
 • Jebkāda cita informācija, kuru esat mums labprātīgi un tieši iesniedzis, ja lietojat mūsu mājas lapu, mūsu pakalpojumus, slēdzat ar mums līgumus un jebkādā veidā ar mums kontaktējat. 


JCDecaux var jautāt Jums kādus konkrētus datus tiešā marketinga un / vai komunikācijas nolūkos. Jums ir tiesības sniegt brīvu un nepiespiestu piekrišanu vai atteikties no šādas piekrišanas sniegšanas.

Jūs apliecināt, ka dati, ko sniedzat par sevi JCDecaux,
ir aktuāli, precīzi, adekvāti un nepārprotami

 

 

DATU APSTRĀDES NOLŪKI

JCDecaux vāks un apstrādās Jūsu personas datus likumīgi un godīgi.

Datu apstrāde, ko veic JCDecaux, notiek konkrētiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem.

Jūsu dati tiek apstrādāti sekojošiem nolūkiem, it īpaši:

 

 • lai sniegtu Jums atļauju / piekļuvi mūsu pakalpojumiem (Jūsu konta apkalpošana);

Šajā kontekstā tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgums starp Jums un JCDecaux.

 •  lai pārvaldītu pakalpojumus, uz kuriem Jūs esat pierakstījies;

Šajā kontekstā tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgums starp Jums un JCDecaux.

 • lai pārvaldītu Jūsu maksājumus;

Šajā kontekstā datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir gan ar līgums starp Jums un JCDecaux, kas ietver sevī arī maksājumu pārvaldīšanu, gan arī likumā noteiktās juridiskās prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu.

 • lai pārvaldītu līgumiskās attiecības ar saviem klientiem, pakalpojumu sniedzējiem un partneriem  (līgumu pārvaldīšana, pasūtījumi, piegādes, rēķini, sabiedriskās attiecības u.c.);

 Šajā kontekstā tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgums starp Jums un JCDecaux.

 • lai sūtītu Jums komerciāla rakstura informāciju par mums;

Šajā kontekstā datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux leģitīmo interesi un tieši mūsu interesi sniegt Jums personalizētu piedāvājumu, labāk saprast Jūsu vēlmes un vajadzības, attiecīgi pielāgot tām mūsu pakalpojumus.

 • lai veidotu statistiku par JCDecaux izvietoto objektu apmeklētību;

Šajā kontekstā datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux  leģitīmo interesi un tieši mūsu interesi veidot statistiku par to, kā Jūs apmeklējat klientu objektus, lai, analizējot šos datus, mēs labāk saprastu Jūsu vēlmes un vajadzības un attiecīgi tām pielāgotos.

 • lai analizētu Jūsu meklēšana paradumus interneta vietnē, uzlabotu mūsu mājas lapas darbību (skat. sadaļu “Sīkdatnes”);

Šajā kontekstā datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux leģitīmo interesi un tieši mūsu interesi sniegt Jums personalizētu piedāvājumu, labāk saprast Jūsu vēlmes un vajadzības, attiecīgi tām pielāgot mūsu mājas lapu, mūsu pakalpojumu tā, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.

 • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, pieprasījumiem un sūdzībām;

Šajā kontekstā datu apstrādes tiesiskas pamats ir gan līgumā noteiktais pienākums atbildēt, ja saņemtais pieprasījums vai sūdzība izriet no līgumiskajām attiecībām starp Jums un JCDecaux  , vai arī JCDecaux   leģitīmā interese, lai saprastu Jūsu vajadzības un vēlmes.

 • lai izskatītu Jūsu pieteikumu vakancei.

Šajā kontekstā datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux leģitīmo interesi, mūsu interesi atbildēt uz Jūsu pieteikumu vakancei, kā arī atrast JCDecaux vispiemērotāko kandidātu.  
 

 

DATU SAŅĒMĒJI

JCDecaux atklāj Jūsu personas datus tikai attiecīgi pilnvarotām personām un iestādēm saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.  

JCDecaux var nodot Jūsu personas datus savas 
JCDecaux grupas uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm,  partneriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem
, kas darbojas kā apstrādātāji, lai nodrošinātu JCDecaux   pakalpojumus, tai skaitā IT pakalpojumus (piemēram, e-pastu hostings, datu glabāšana, analīze, datu apstrāde, datu bāžu uzturēšana, IT pakalpojumu nodrošināšana). JCDecaux   apstrādātāji darbosies tikai saskaņā ar JCDecaux   norādījumiem un varēs piekļūt Jūsu personas datiem tikai, lai sasniegtu mērķus, kas paredzēti šādu datu apstrādei. Uz apstrādātājiem attiecas tādi paši drošības un konfidencialitātes pienākumi kā uz JCDecaux  .  

JCDecaux apņemas saņemt 
iepriekšēju Jūsu piekrišanu
, pirms nodot Jūsu datus trešajām personām vai sadarbības partneriem tiešā marketinga vajadzībām.

JCDecaux ir tiesības izpaust Jūsu 
datus sekojošu iemeslu dēļ
:

 • JCDecaux reorganizācijas gadījumā vai citu tiesību un saistību nodošanas gadījumā;
 • reaģējot uz jebkāda veida juridiskiem vai administratīviem procesiem vai kompetento iestāžu informācijas pieprasījumiem;
 • ievērojot juridiskos pienākumus aizsargāt indivīda tiesības un / vai drošību, aizsargāt JCDecaux  tiesības un īpašumu, tostarp nodrošināt, ka tiek ievērota šī Datu aizsardzības politika, kā arī novēršot jebkādus tehniskus, ar drošību vai krāpšanu saistītus jautājumus.


 
DATU GLABĀŠANA
JCDecaux glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie ir vākti un apstrādāti. JCDecaux  tomēr var glabāt Jūsu personas datus ilgāku laiku, ja šādu pienākumu mums uzliek spēkā esošiem normatīvie akti, vai mēs ņemam vērā piemērojamo noilguma termiņu, lai aizsargātu, realizētu vai aizstāvētu savas pozīcijas tiesā, piemēram, pret iespējamiem vai jau esošiem prasījumiem.  

Runājot par atbilstošiem datu glabāšanas termiņiem, 
JCDecaux  balstās uz sekojošiem kritērijiem
:

 • Jūsu identifikācijas dati, identifikatori, maksājumu dati un informācija par pakalpojumiem, kurus lietojat, tiek glabāti visu laiku, kamēr vien Jūs esat mūsu klients, pēc tam saskaņā ar spēkā esošajiem noilguma termiņiem;
 • dati par saimnieciskās darbības pārvaldību, komerciālajām attiecībām ar mūsu pakalpojumu piegādātājiem un sadarbības partneriem tiek glabāti visu sadarbības laiku, pēc tam saskaņā ar spēkā esošajiem noilguma termiņiem;
 • ja esat piekritis saņemt mārketinga paziņojumus, JCDecaux glabās Jūsu personas datus līdz brīdim, kamēr nenorādīsiet, ka vairs nevēlaties saņemt šādus paziņojumus; var tikt noteikts cits šo datu glabāšanas termiņš, ja to nosaka spēkā esošā likumdošana;
 • ja Jūsu dati tiek vākti saistībā ar pieprasījumiem / vaicājumiem saistībā ar IT pakalpojumiem un lietojumprogrammām, JCDecaux  saglabās tos tik ilgi, cik nepieciešams šādu pieprasījumu vai vaicājumu apstrādei;
 • ja Jūsu dati tiek vākti, lai veidotu statistiku par JCDecaux  izvietoto objektu  apmeklētību, tie īsā laikā tiek anonimizēti, kas ir pielīdzināms personas datu dzēšanai;
 •  pieteikumu uz vakancēm dati var tikt glabāti līdz pat 1 gadam no pēdējā kontakta ar pieteikuma iesniedzēju dienas, ja ir saņemta attiecīga piekrišana no pieteikuma iesniedzēja;
 • citos gadījumos Jūsu dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kura dēļ dati tiek ievākti.

 
 

SIKDATNES (COOKIES)

Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzzinātu sīkāk, lūdzu, skat. sadaļu “Sīkdatnes”.

 

DROŠĪBA

JCDecaux nodrošina Jūsu personas datu drošību, pielietojot JCDecaux zināmos, labākos fiziskās un loģiskās drošības pasākumus

 

DATU NODOŠANA

Iepriekš minētie JCDecaux grupas uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji vai citas trešās personas, kurām JCDecaux  ir tiesīga nodot darbinieku personas datus, var atrasties ārvalstīs, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības.

Gadījumos, kad Jūsu dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības, JCDecaux saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pieprasa veikt visus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas ļauj nodrošināt pienācīgu Jūsu personas datu aizsardzības līmeni (jo īpaši, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātas standarta līguma klauzulas, kuru kopiju Jūs varat saņemt pēc rakstveida pieprasījuma).
 

 

Personu, uz ko tas attiecas, tiesības

Saskaņā ar spēkā esošo datu aizsardzības tiesisko regulējumu Jums kā datu subjektam ir noteiktas tiesības attiecībā uz savu personas datu vākšanu un apstrādi, proti:

 • tiesības saņemt informāciju: Jums ir tiesības būt informētiem kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, par veidu, kādā Jūsu dati tiek apstrādāti;
 • piekļuves tiesības: Jums ir tiesības saņemt:
 1. apstiprinājumu par to, vai personas dati, kas uz Jums attiecas, tiek apstrādāti vai nē, un, ja tie tiek apstrādāti, iegūt šo informāciju;
 2. piekļuvi šādiem datiem un to kopijām;
 • tiesības veikt labojumus: Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu datu labošanu, ja konstatējat, ka apstrādātie dati nav precīzi; Jums ir arī tiesības veikt nepilnīgu personas datu papildināšanu;
 • tiesības dzēst (tiesības tikt aizmirstam): dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, tomēr tās nav absolūtas tiesības, un JCDecaux  var būt  tiesisks pamats atteikt Jums datu dzēšanu un turpināt tos apstrādāt;
 • tiesības ierobežot savu datu apstrādi: dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • tiesības uz datu pārnesamību: Jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus Jūs esat sniedzis JCDecaux strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citam pārziņiem bez jebkādiem ierobežojumiem vai aizspriedumiem no JCDecaux puses; šīs tiesības ir spēkā tikai tad, ja Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai līgums un šāda apstrāde tiek veikta automātiski;
 • tiesības iebilst pret savu datu apstrādi: Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde ir balstīta uz JCDecaux leģitīmajām interesēm; JCDecaux   ir tiesības turpināt Jūsu datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums;
 • tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei: Jums ir tiesības sazināties ar uzraudzības iestādi - Datu valsts inspekciju, kas atrodas Elijas ielā 17, Rīgā,  LV-1050,  Latvijas Republikā, e-pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv, lai iesniegtu sūdzību, ja uzskatāt, ka JCDecaux  pretlikumīgi apstrādā Jūsu datus. Pirms sūdzības iesniegšanas Datu valsts inspekcijā, JCDecaux  Latvija rekomendē problemātisko situāciju risināt ar JCDecaux Latvija atbildīgajām personām, kuru kontakti minēti šajā Datu aizsardzības politikā.  
 

Lai realizētu šīs tiesības, Jūs varat sūtīt savu pieprasījumu uz SIA JCDecaux Latvija biroju, Krišjāņa Valdemāra ielā 9 - 3, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pastu lv.datuspecialists@jcdecaux.com ar drošu elektronisko parakstu.   
 

POLITIKAS IZMAIŅAS

JCDecaux   jebkurā laikā var atjaunināt šo Datu aizsardzības politiku, lai atspoguļotu iespējamo jauno praksiŠādā gadījumā Datu aizsardzības politika tiek atjaunināta un tiek norādīts atjaunināšanas datums. Aicinām Jūs sekot līdzi šīs Datu aizsardzības politikas atjauninājumiem. Ja JCDecaux izdarīs izmaiņas, ko tas uzskata par būtiskām, mēs Jūs informēsim, izmatojot mūsu mājaslapu.
 

SAITES UZ TREŠO PERSONU INTERNET VIETNĒM

Pārlūkojot mūsu tīmekļa vietnes, varat saskarties ar saturu, kurā ir saites uz trešo pušu lietojumprogrammām un tīmekļa vietnēm. JCDecaux   nekontrolē sīkdatnes vai citas funkcijas, ko izmanto šādas trešo pušu lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, un jebkura personas datu apstrāde, ko var īstenot ar šādām lietojumprogrammām un tīmekļa vietnēm, netiek reglamentēta ar šo Datu aizsardzības politiku.

Attiecīgi Jums ir tieši jāsazinās un / vai jāapmeklē šādas trešās puses lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, lai iegūtu plašāku informāciju par viņu datu aizsardzības pamatnostādnēm.  

Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par šo personas Datu aizsardzības politiku, sazinieties ar JCDecaux Latvija nozīmēto datu aizsardzības speciālistu, nosūtot e-pastu uz lv.datuspecialists@jcdecaux.com

 

ŠĪ POLITIKA VAR TIKT ATJAUNINĀTA JEBKURĀ LAIKĀ, TĀPĒC MĒS IESAKĀM LAIKU PA LAIKAM PĀRBAUDĪT ATJAUNINĀJUMUS!