Menu Contacts


PREAMBULA
SIA “JCDecaux Latvija”, reģ. Nr.  40003310198, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 9 - 3, Rīga, LV-1010, ir daļa no lielās JCDecaux grupas, kura ir ļoti nopietni izturas pret privātuma jautājumiem un personas datu aizsardzību. Šīs vērtības ir daļa no JCDecaux korporatīvajām sociālajām saistībām ilgtspējīgas attīstības politikas kontekstā.  

Šīs privātuma un datu aizsardzības politikas, turpmāk tekstā – “Datu aizsardzības politika”, mērķis ir informēt Jūs par JCDecaux Latvija saistībām nodrošināt pienācīgu Jūsu personas datu apstrādi.
 

TVĒRUMS
Šī Datu aizsardzības politika attiecas uz visu personas datu apstrādi, ko JCDecaux Latvija īsteno Eiropas Savienībā attiecībā uz personām, ka nepieder JCDecaux grupai, tostarp, bet ne tikai klientiem, piegādātājiem, parteriem, personām, kas izsaka vēlēšanos pie mums strādāt, mūsu pakalpojumu un produkcijas lietotājiem, servisa izmantotājiem un nodrošinātājiem un interneta lietotājiem, turpmāk “Jūs”.
 

DEFINĪCIJAS
 • “Pārzinis” ir juridiska persona, kas nosaka datu apstrādes nolūkus un izmantotos līdzekļus.
 • “Personas dati” ir  jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”);  
 • “Apstrāde” ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, piemēram, datu savākšana, ierakstīšana, izmantošana, nosūtīšana vai izpaušana u.c .
 • “Apstrādātājs” ir juridiska vai fiziska persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
 

DATI, KURUS APSTRĀDĀJAM
JCDecaux Latvija apkopo un apstrādā personas datus, tikai tādā apmērā, kā tas nepieciešams iepriekš noteiktajiem nolūkiem. JCDecaux Latvija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
Jūsu dati ir precīzi, pilnīgi un, ja nepieciešams, tiek regulāri atjaunināti.


Ja datu apstrādei, nepieciešama Jūsu piekrišana, JCDecaux Latvija, pirms datu apstrādes uzsākšanas saņem Jūsu piekrišanu kā arī informē Jūs par Jūsu tiesībām attiecībā uz datu apstrādi.

Mēs apstrādājam tādus Jūsu personas datus, kas attiecas uz Jums un kurus Jūs mums esat iesnieguši, it īpaši:
 • Kad Jūs reģistrējaties mūsu pakalpojumiem (piemēram, bezmaksas WIFI);
 • Kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumus;
 • Kas Jūs apmeklējat mūsu interneta vietnes vietnes  vai mūsu izvietotos reklāmas stendus;
 • Kas Jūs piegādājiet mums savas preces un pakalpojumus;
 • Kad Jūs piedalāties JCDecaux  Latvija organizētajos pasākumus un sabiedrisko attiecību aktivitātēs;
 • Kad Jūs sniedzat mums savu piekrišanu saņemt no mums informāciju par jaunumiem un komerciālos paziņojumus;
 • Kad Jūs vēlaties kandidēt uz vakanci JCDecaux Latvija ;
 • Kad Jūs vēlaties ar mums sazināties, uzdot jautājumu un  saņemt uz tiem atbildes.

Šajā kontekstā, JCDecaux Latvija var apstrādāt, sekojošus Jūsu personas datus:
 • Jūsu identifikācijas dati: vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, fotogrāfija, izņēmuma gadījumos, pases kopija vai ID karte;
 • Jūsu kontakta dati: Pasta adrese, epasts, telefona Nr.  
 • Jūsu identifikators (gadījumos, kas Jūs reģistrējiet mūsu interneta vietnē kontu, pierakstoties uz kādiem pakalpojumiem): Lietotāja vārds, parole;
 • Jūsu maksājumu dati: Pārskaitījumu dati, bankas konta informācija u.c.;
 • Jūsu pieteikumā uz vakanci minētie dati: CV,  motivācijas vēstule, darba intervijas piezīmes; 
 • Jūsu tehniskie  un meklēšanas dati mūsu interneta vietnē (sk. sadaļu par sīkdatnēm);
 • Jūsu elektronisko ierīču dati:  IP adreses, MAC adrese;
 • Jebkāda cita informācija, kuru Jūs esat mums labprātīgi un tieši iesniedzis, ja Jūs lietojat mūsu mājas lapu, mūsu pakalpojumus, slēdzat ar mums līgumus un apmeklējat mūsu biroju un mūsu organizētos pasākumus. 

JCDecaux Latvija var jautāt Jums kādus konkrētus datus, tiešā marketinga un / vai komunikācijas nolūkos. Jums ir tiesības sniegt brīvu un nepiespiestu piekrišanu vai atteikties no šādas piekrišanas sniegšanas.

Jūs apliecināt, ka dati, ko Jūs sniedzat par sevi JCDecaux ir aktuāli,  precīzi, adekvāti un nepārprotami.  
 

DATU APSTRĀDES NOLŪKI
JCDecaux Latvija vāks un apstrādās Jūsu personas datus likumīgi un godīgi.

Datu apstrāde, jo veic JCDecaux Latvija notiek konkrētiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem.

Jūsu dati tiek apstrādāti sekojošiem nolūkiem, it īpaši:
 • Lai sniegtu  Jums atļauju / piekļuvi mūsu pakalpojumiem (Jūsu konta apkalpošana) ;
Šajā kontekstā, tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgums starp Jums un  JCDecaux Latvija.
 
 •  Lai pārvaldītu pakalpojumus, uz kuriem Jūs esat pierakstījies;
Šajā kontekstā, tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgums starp Jums un  JCDecaux Latvija.
 
 • Lai pārvaldītu Jūsu maksājumus;
Šajā kontekstā, datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir gan ar līgums starp Jums un JCDecaux Latvija, kas ietver sevī arī maksājumu pārvaldīšanu, gan arī likumā noteiktās juridiskās prasības, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu.
 
 • Lai pārvaldītu līgumiskās attiecības ar saviem klientiem, pakalpojumus sniedzējiem un partneriem  (līgumu pārvaldīšana, pasūtījumi, piegādes, rēķini, sabiedriskās attiecības u.c.)
 Šajā kontekstā, tiesiskais pamats datu apstrādei ir līgums starp Jums un  JCDecaux Latvija.
 
 • Lai sūtītu Jums komerciāla rakstura informāciju par mums;
Šajā kontekstā, datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux Latvija leģitīmo interesi un tieši mūsu interesi sniegt Jums personalizētu piedāvājumu, labāk saprast Jūsu vēlmes un vajadzības, attiecīgi tām pielāgot tām mūsu pakalpojumus.
 
 •  Lai veidotu statistiku par JCDecaux Latvija izvietoto objektu  apmeklētību
Šajā kontekstā, datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux Latvija leģitīmo interesi un tieši mūsu interesi veidot statistiku par to kā Jūs apmeklējat klientu objektus, lai analizējot šos datus mēs labāk saprastu Jūsu vēlmes un vajadzības, attiecīgi tām pielāgotos.
 
 • Lai analizētu Jūsu meklēšana paradumus interneta vietnē, uzlabotu mūsu mājas lapas darbību (sk sadaļu Nr. 8 par sīkdatnēm);
Šajā kontekstā, datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux Latvija leģitīmo interesi un tieši mūsu interesi sniegt Jums personalizētu piedāvājumu, labāk saprast Jūsu vēlmes un vajadzības, attiecīgi tām pielāgot tām mūsu mājas lapu, mūsu pakalpojumu tā, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.
 
 • Lai atbildētu uz visiem Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem un Jūsu sūdzībām;
Šajā kontekstā, datu apstrādes tiesiskas pamats ir gan līgumā noteiktais pienākums atbildēt, ja saņemtais pieprasījums vai sūdzība izriet no līgumiskajām attiecībām,  starp Jums un JCDecaux Latvija, vai arī JCDecaux Latvija leģitīmā interese,  lai saprastu Jūsu vajadzības un vēlmes.
 
 • Lai izskatītu Jūsu pieteikumu vakancei;
Šajā kontekstā, datu apstrāde ir pamatota ar JCDecaux Latvija leģitīmo interesi, mūsu interesi atbildēt uz Jūsu pieteikumu vakancei, kā arī atrast JCDecaux Latvija vispiemērotāko kandidātu.  
 

DATU SAŅĒMĒJI
JCDecaux Latvija atklāj Jūsu personas datus tikai attiecīgi pilnvarotās personām un iestādēm, saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.  

JCDecaux Latvija var nodot Jūsu personas datus savas JCDecaux grupas uzņēmumiem, valsts un pašvaldības iestādēm,  partneriem un citiem pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas kā apstrādātāji, lai nodrošinātu JCDecaux Latvija pakalpojumus, tai skaitā IT pakalpojumus (piemēram epastu, hostings, datu glabāšana, analīze, datu apstrāde, datu bāžu uzturēšana, IT pakalpojumu nodrošināšana). JCDecaux Latvija apstrādātāji darbosies tikai saskaņā ar JCDecaux Latvija norādījumiem un varēs piekļūt Jūsu personas datiem, tikai lai sasniegtu mērķus, kas paredzēti šādu datu apstrādei. Uz apstrādātājiem attiecas tādi paši drošības un konfidencialitātes pienākumi kā uz JCDecaux Latvija.  

JCDecaux apņemas saņemt iepriekšēju Jūsu piekrišanu, pirms nodot Jūsu datus trešajām personām vai sadarbības partneriem tiešā marketinga vajadzībām.

JCDecaux Latvija ir tiesības izpaust Jūsu datus sekojošu iemeslu dēļ:
 • JCDecaux Latvija reorganizācijas gadījumā, vai citu tiesību un saistību nodošanas gadījumā;
 • reaģējot uz jebkāda veida juridiskiem vai administratīviem procesiem vai kompetento iestāžu informācijas pieprasījumiem;
 • ievērojot juridiskos pienākumus, aizsargāt indivīda tiesības un/vai drošību, aizsargāt JCDecaux Latvija tiesības un īpašumu, tostarp nodrošināt, ka tiek ievērota šī Datu aizsardzības politika, kā arī novēršot jebkādus tehniskus, ar drošību vai krāpšanu saistītus jautājumus.

 
DATU GLABĀŠANA
JCDecaux Latvija glabā Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie ir vākti un apstrādāti. JCDecaux Latvija tomēr var glabāt Jūsu personas datus ilgāku laiku, ja šādu pienākumu mums uzliek spēkā esošiem normatīvie akti, vai mēs ņemat vērā piemērojamo noilguma termiņu, lai aizsargātu, realizētu vai aizstāvētu savas pozīcijas tiesā, piemēram, pret iespējamiem vai jau esošiem prasījumiem.  

Runājot par atbilstošiem datu glabāšanas termiņiem, JCDecaux Latvijas balstās uz sekojošiem kritērijiem:
 •  Jūsu identifikācijas dati, Jūsu identifikatori,  Jūs maksājumu dati un informācija par pakalpojumiem, kurus Jūs lietojiet tiek glabāti, visu laiku kamēr vien Jūs esat mūsu klients, pēc tam saskaņā ar spēkā esošajiem noilguma termiņiem;
 •  dati par saimnieciskās darbības pārvaldību, komerciālajām attiecībām ar mūsu pakalpojumu piegādātājiem un sadarbības partneriem, tiek glabāti visu sadarbības laiku, pēc tam saskaņā ar spēkā esošajiem noilguma termiņiem;
 •  Ja Jūs esat piekritis saņemt marketinga paziņojumus, JCDecaux glabās Jūsu personas datus līdz brīdim, kamēr Jūs nenorādīsiet, ka Jūs vairs nevēlaties saņemt šādus paziņojumus; var tikt noteikts cits šo datu glabāšanas termiņš, ja to nosaka spēkā esošā likumdošana;
 •  Ja Jūsu dati tiek vākti saistībā ar pieprasījumiem / vaicājumiem saistībā ar IT pakalpojumiem un lietojumprogrammām, JCDecaux saglabās Jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams šādu pieprasījumu vai vaicājumu apstrādei;
 •  Pieteikumu uz vakancēm dati, var tikt glabāti līdz pat 1 gadam no pēdējā kontakta ar pieteikuma iesniedzēju dienas, ja ir saņemta attiecīga piekrišana no  pieteikuma iesniedzēja
 

SIKDATNES (COOKIES)
Ar šo Jūs informējam, ka, pārlūkojot mūsu tīmekļa vietnes, sīkdatnes var tikt ievietotas jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, lai Jūs būtu ērtāk pārlūkot mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatnes ir dati, kas tiek glabāti interneta lietotāja gala iekārtās. Mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju lietotāja pārlūkprogrammai, ļaujot pārlūkprogrammai pārsūtīt datus atpakaļ uz sākotnējo vietni (piemēram, sesijas ID, valodas izvēle vai datums). Tāpat var tikt izmantoti arī citi izsekošanas veidi, piemēram, tīmekļa bāksignāli (Web beacons). Šie tīmekļa bāksignāli nodrošina pieeju serveriem, lai ļautu mums koplietot datus ar trešajām personām mērķiem, kas aprakstīti mūsu sīkdatņu pārvaldības politikā, kas atrodas … 
 

DROŠĪBA
JCDecaux Latvija nodrošina Jūsu personas datu drošību, pielietojot JCDecaux Latvija zināmos, labākos fiziskās un loģiskās drošības pasākumus.  


DATU NODOŠANA
Iepriekš minētie JCDecaux grupas uzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji vai citas trešās personas, kurām JCDecaux Latvija ir tiesīga nodot darbinieku personas datus, var atrasties ārvalstīs, tai skaitā ārpus Eiropas Savienības.

Gadījumos, kad Jūsu dati tiek nodoti ārpus Eiropas Savienības, JCDecaux Latvija saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem pieprasa veikt visus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas ļauj nodrošināt pienācīgu Jūsu personas datu aizsardzības līmeni (jo īpaši, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātas standarta līguma klauzulas), no kurām Jūs pēc rakstveida pieprasījuma varat saņemt kopiju.
 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Saskaņā ar spēkā esošo datu aizsardzības tiesisko regulējumu, Jums kā datu subjektam ir noteiktas tiesības attiecībā uz savu personas datu vākšanu un apstrādi, proti:
 • tiesības saņemt informāciju: darbiniekam ir tiesības būt informētiem kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, par veidu, kādā Jūsu dati tiek apstrādāti.
 • piekļuves tiesības: Jums ir tiesības saņemt:
 • apstiprinājumu par to, vai personas dati, kas uz Jums attiecas, tiek apstrādāti vai nē, un, ja tie tiek apstrādāti;
 • iegūt piekļuvi šādiem datiem un to kopijām.
 • tiesības veikt labojumus: Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu datu labošanu, ja konstatējat, ka apstrādātie dati nav precīzi. Jums ir arī tiesības veikt nepilnīgu personas datu papildināšanu.
 • tiesības dzēst (tiesības tikt aizmirstam): dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Tomēr tās nav absolūtas tiesības, un JCDecaux Latvija var būt  tiesisks pamats atteikt Jums datu dzēšanu un turpināt tos apstrādāt.
 • tiesības ierobežot  savu apstrādi: dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot  savu personas datu apstrādi.
 • tiesības uz datu pārnesamību: Jums ir tiesības saņemt personas datus, kurus Jūs esat sniedzis JCDecaux Latvija strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums ir tiesības pārsūtīt šos datus citam pārziņiem bez jebkādiem ierobežojumiem vai aizspriedumiem no JCDecaux Latvija puses. Šīs tiesības ir spēkā tikai tad, ja Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai līgums un šāda apstrāde tiek veikta automātiski.
 • tiesības iebilst pret savu datu apstrādi: Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja šāda apstrāde ir balstīta uz JCDecaux Latvija leģitīmajām interesēm. JCDecaux Latvija ir tiesības turpināt Jūsu datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums.
 • tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei: Jums ir tiesības sazināties ar uzraudzības iestādi - Datu Valsts Inspekciju, kas atrodas Elijas iela 17, Rīga,  LV-1050, Latvijas Republikā, epasta adrese info@dvi.gov.lv, lai iesniegtu sūdzību, ja uzskatāt, ka JCDecaux Latvija pretlikumīgi apstrādā Jūsu datus. Pirms sūdzības iesniegšanas Datu Valsts Inspekcijā, JCDecaux Latvija rekomendē problemātisko situāciju risināt ar JCDecaux Latvija atbildīgajām personām, kuru kontakti minēti šajā Datu Apstrādes Politikā.  

Lai realizētu šīs tiesības, Jūs variet sūtīt savu pieprasījumu uz SIA JCDecaux Latvija biroju, Krišjāņa Valdemāra iela 9 - 3, Rīga, LV-1010, uz e-pastu datuspecialists@jcdecaux.com ar drošu elektronisko parakstu.  

 
POLITIKAS IZMAIŅAS
JCDecaux Latvija jebkurā laikā var atjaunināt šo Datu aizsardzības politiku, lai atspoguļotu iespējamo jauno praksi. Šādā gadījumā Datu aizsardzības politika tiek atjaunināta un tiek norādīts atjaunināšanas datums. Aicinām Jūs iepazīties ar visiem šīs Datu aizsardzības politikas atjauninājumiem, kas publicēti mūsu mājaslapā. Ja JCDecaux Latvija izdarīs izmaiņas, ko tas uzskata par būtiskām, mēs Jūs informēsim, izmatojot mūsu mājaslapu.
 

SAITES UZ TREŠO PERSONU INTERNET VIETNĒM

Pārlūkojot mūsu tīmekļa vietnes, varat saskarties ar saturu, kurā ir saites uz trešo pušu lietojumprogrammām un tīmekļa vietnēm. JCDecaux nekontrolē sīkdatnes vai citas funkcijas, ko izmanto šādas trešo pušu lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, un jebkura personas datu apstrāde, ko var īstenot ar šādām lietojumprogrammām un tīmekļa vietnēm, netiek reglamentēta ar šo datu aizsardzības politiku.

Attiecīgi Jums ir tieši jāsazinās un / vai jāapmeklē šādas trešās puses lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, lai iegūtu plašāku informāciju par viņu datu aizsardzības pamatnostādnēm.  

Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par šo personas Datu aizsardzības politiku, lūdzu, sazinieties ar: Eviju Kalniņu pa epastu evija.kalnina@jcdecaux.com

JCDecaux Latvija ir nozīmējusi datu aizsardzības speciālistu Inesi Miķelsoni, ar kuru var sazināties: datuspecialists@jcdecaux.com
 

Šī politika var tikt atjaunināta jebkurā laikā, tāpēc mēs iesakām laiku pa laikam pārbaudīt atjauninājumus.